Amber Broker - apdrošināšanas pakalpojumi

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “AMBER BROKER BALTIC” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

1.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “AMBER BROKER BALTIC” (turpmāk AMBER BROKER), vienotais reģistrācijas Nr. 50103308191, juridiskā adrese Rīgā, Tērbatas ielā 33/35-5, LV-1011.

2.    AMBER BROKER kontaktinformācija ar personu datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@amberbroker.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties AMBER BROKER juridiskajā adresē ir iespējams uzdot jautājumus par personu datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar AMBER BROKER Privātuma politikas 14. punktu.

3.    AMBER BROKER rūpējas par datu subjekta (turpmāk Klients) privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

4.    AMBER BROKER apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

a.    Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanai;

b.    Klientu konsultēšanai apdrošināšanas jautājumos;

c.    AMBER BROKER pienākumu izpilde, kas noteikta ārējos normatīvajos aktos;

d.    Biznesa plānošanai un analītikai;

e.    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvas darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apmērā;

f.     Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus AMBER BROKER.

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

5.    AMBER BROKER apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

a.    Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

b.    Datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu ārējo normatīvo aktu prasības;

c.    Datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

d.    Datu apstrāde ir nepieciešama AMBER BROKER vai trešo personu leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai;

e.    Klients ir devis piekrišanu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

6.    AMBER BROKER leģitīmās intereses ir:

a.    Veikt komercdarbību;

b.    Sniegt apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus;

c.    Pārbaudīt Klienta identitāti pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas;

d.    Nodrošināt līguma saistību izpildi;

e.    Novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

f.     Saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus apdrošināšanas līguma noslēgšanai, riska informācijas izvērtēšanai vai līguma pārtraukšanai, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes saistībā par noslēgto apdrošināšanas līgumu(-iem), t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz AMBER BROKER tālruni un interneta mājas lapās;

g.    Analizēt AMBER BROKER mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

h.    Veikt darbības Klientu noturēšanai;

i.      Segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

j.      Reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

k.    Aizstāvot Klienta intereses, atgādināt par apdrošināšanas līguma beigām;

l.      Nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par sniegto pakalpojumu kvalitāti un sadarbības pieredzi;

m.  Nodrošināt apdrošināto interešu aizstāvību;

n.    Novērst krāpniecību;

o.    Nodrošināt gudru finanšu pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

p.    Nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

q.    Nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

r.     Administrēt apdrošināšanas prēmiju maksājumus atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar apdrošināšanas sabiedrībām;

s.    Administrēt neveiktus maksājumus;

t.     Vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

u.    Informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.    AMBER BROKER sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar AMBER BROKER un tiesību aktu prasībām, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību un ārējo normatīvo aktu izpildei AMBER BROKER uzdevumā.

8.    AMBER BROKER aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AMBER BROKER saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot tādus drošības pasākumus kā datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana), un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

9.    AMBER BROKER neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu apdrošināšanas starpniecības pakalpojuma sniegšanas laikā iegūto informāciju, izņemot:

a.    Apdrošināšanas sabiedrības, kurām jānodod Klienta dati apdrošināšanas piedāvājuma saņemšanai, apdrošināšanas līguma noslēgšanai un apkalpošanai pārstāvot Klienta intereses saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;

b.    Saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

c.    Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

d.    Ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos AMBER BROKER likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi AMBER BROKER likumīgās intereses.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

10. AMBER BROKER glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

a.    Dati tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā vismaz viens Klienta apdrošināšanas līgums;

b.    Kamēr AMBER BROKER pastāv juridisks pienākums glabāt datus;

c.    Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AMBER BROKER vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenziju vai celt vai vest prasību tiesā);

d.    Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

11.  Tiklīdz nepastāv neviens no 10. punktā minētajiem kritērijiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

KLIENTA TIESĪBAS

12. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

13. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt AMBER BROKER piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt AMBER BROKER veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Lattelecom pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

a.    Rakstveida formā klātienē AMBER BROKER birojos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

b.    Elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

15. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AMBER BROKER pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

16. AMBER BROKER atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

17. AMBER BROKER nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI

18. AMBER BROKER mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personu datu aizsardzības noteikumi, par ko AMBER BROKER nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI

19. AMBER BROKER ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot to AMBER BROKER mājaslapā www.amberbroker.lv

20. Privātuma politikas iepriekšējās versijas AMBER BROKER uzglabā arhīvā, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā tās pārskatīt.