Amber Broker - apdrošināšanas pakalpojumi

Klientu iesniegumu un sūdzību izskatīšanas procedūra

1.    Termini:

Brokeris

SIA "AMBER BROKER BALTIC"
Iesniedzējs Fiziska vai juridiska persona vai tās pilnvarots pārstāvis, kura iesniedz iesniegumu Brokerim
Iesniegums Jebkurš trešo personu rakstisks ziņojums (t.sk. sūdzība, pretenzija, ziņojums, ierosinājums, atsauksme u.c.), kas skar Brokera darbinieku(-s), tā darbību vai bezdarbību vai cita veida ar Brokeri saistītu informāciju attiecībā uz apdrošināšanas starpniecības nozari
Birojs Birojs, kur uz telpu nomas līguma pamata atrodas Brokera vadība
Atbildīgais darbinieks Brokera par korespondenci atbildīgais darbinieks
Likums LR „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbības likums

2.    Iesniegšanas veidi:

 • elektroniski, pa e-pastu uz adresi: info@amberbroker.lv;
 • rakstiski pa pastu uz adresi: Tērbatas 33/35-5, Rīga, LV-1011.

3.    Lai iesniegumu pieņemtu izskatīšanai, jābūt norādītai šādai informācijai:

 • a.    iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • b.    iesniedzēja dzīvesvietas adrese;
 • c.    iesniedzēja kontaktinformācija (telefona nr. vai e-pasta adrese).

4.    Iesniegumu saņemšana, uzskaite:

 • a.    birojā atbildīgais darbinieks iesniegumus reģistrē lietvedības uzskaites sistēmā tājā dienā, kad saņemts iesniegums Birojā vai elektroniski, norādot saņemšanas datumu, izpildes personu un laiku.
 • 5.    Iesniegumu sadale un atbildes gatavošana:
 • a.    saņemot iesniegumu, atbildīgais darbinieks pēc reģistrēšanas to nodod:
 • i.    iesnieguma adresātam;
 • ii.    ja adresāts nav norādīts – valdes loceklim;
 • b.    atbildi uz iesniegumu, kur fiksēta sūdzība, izpildes persona var gatavot pati vai uzdot sagatavot atbildi sūdzībā norādītās personas tiešajam vadītājam;
 • c.    atbildi uz iesniegumu paraksta iesnieguma adresāts vai, ja adresāts nav norādīts/ vai tas nav pilnvarots nodarboties ar iesniegumā fiksētā jautājuma risināšanu – par iesnieguma izskatīšanu atbildīgā persona (izpildes persona).

6.    Gatavojot atbildi uz iesniegumu, jāizvērtē iesnieguma objektivitāte un jāņem vērā visi zināmie fakti, nepieciešamības gadījumā:

 • a.    aptaujājot citus Brokera darbiniekus;
 • b.    iegūstot darbinieku paskaidrojumus;
 • c.    piesaistot/izmantojot juridiskās konsultācijas;
 • d.    konsultējoties ar citiem Brokera darbiniekiem.

7.    Iesnieguma izskatīšanas termiņš un dokumentu uzglabāšana:

 • a.    iesniegums jāizskata un atbilde jāsniedz divu nedēļu laikā, bet sūdzību izskatīšanas gadījumos, Likumā noteiktajā termiņā - ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas;
 • b.    persona, kas gatavo iesniegumu, paziņo atbildīgajam darbiniekam atbildes sagatavošanas faktu un atbildīgais darbinieks lietvedības  uzskaites sistēmā atzīmē izsūtītās atbildes datumu un izejošo numuru;
 • c.    Brokera birojā iesnieguma oriģināli (vai faksa kopijas, izsūtīto atbilžu kopijas un citi ar konkrēto iesniegumu saistītie dokumenti (piemēram, paskaidrojumi) glabājas kopā pie atbildīgā darbinieka.
 • d.    ja nepieciešams iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājums, par to jāinformē iesniedzējs elektroniski uz norādīto e-pasta adresi vai pa pastu uz dzīvesvietas adresi, ja nav norādīts e-pasts.

8.    Iesnieguma noregulēšana, atkārtota atbilde uz iesniegumu:

 • a.    saņemot rakstisku vēstuli, iesniegumu vai citu dokumentu uz sniegto atbildi uz iesniegumu, saņemto dokumentu nodod pirmreizējā iesnieguma izpildes personai, kas izvērtē saņemto informāciju un lemj par tālāko jautājuma virzību – gatavojot atbildi vai pieņemot citu lēmumu;
 • b.    izpildes persona uzrauga iesnieguma noregulēšanas gaitu līdz galīgam atrisinājumam.

9.    Preventīvie pasākumi:

 • a.    pēc iesnieguma objektivitātes izvērtēšanas, ja iesniegums ir bijis objektīvs un tā pamats bijis pietiekams, persona, kas gatavoja atbildi uz iesniegumu, iesniedz priekšlikumus par preventīvajiem pasākumiem, lai iesnieguma rašanas cēlonis tiktu novērsts  vai atkārtota iesnieguma rašanās iespēja tiktu minimizēta.

10.    Kontrole

 • a.    atbildīgais darbinieks kontrolē atbilžu uz iesniegumiem sniegšanas termiņu ievērošanu.

11.    Informāciju vai papildus konsultāciju par iesniegumu iesniegšanu un izskatīšanu var saņemt, zvanot uz tālruni: 67847733.